دریافت تخفیف بانک ملت

برای دریافت تخفیف پرسنل بانک ملت باید فرم را پر کنید